Regulamin akcji „50% zniżki na bilety z okazji Dnia Studenta”, zwany dalej: „Regulaminem”.

 1. Definicje

Uczestnik – osoba fizyczna legitymująca się statusem studenta, posiadająca ważną legitymację studencką.

Organizator – Narodowe Centrum Kultury (dalej zwanym „NCK”) z siedzibą w Warszawie

(01-231), przy ul. Płockiej 13.

Festiwal – IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie odbywający się w dniach 18 – 26 listopada 2022 r. w Warszawie, w ramach festiwalu

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów na Festiwalu w ramach Akcji Promocyjnej, pn. „50% zniżki na bilety w Dzień Studenta” .
 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu sprzedaży dostępnego na stronie https://nck.bilety24.pl/regulamin/
 • Zasady uczestnictwa
 1. Akcja Promocyjna będzie prowadzona od 18.11.2022 do 26.11.2022 roku.
 2. Zakup biletu w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika będzie możliwy za pośrednictwem serwisu bilety24.
 3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej nabyć bilet na wydarzenie Festiwalu korzystając z kodu rabatowego „STUDENT”.
 4. Rabat naliczany jest od ceny biletu ulgowego.
 5. Akcja Promocyjna obejmuje zakup biletów we wszystkich dostępnych strefach na następujące koncerty:
  1. 18.11 godz. 22:00 “Composers”/”Compobirds”/Małe Instrumenty
  1. 20.11 godz. 19:30 Sałajczyk / Orkiestra “Transylvania”/ Bebeşelea
  1. 24.11 godz. 19:30 Baryshevskyi/ NOSPR/ Boreyko
  1. 25.11 godz. 22:00 Stefan Wesołowski/ “Mesjasz wg Schulza”
  1. 26.11 godz. 19:30 “Fusionfonia”/”Muzyka ziemi ukraińskiej”
 6. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 7. Zakupione w Akcji Promocyjnej bilety nie podlegają zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania Akcji Promocyjnej w każdym momencie.
 • Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych jest serwis Bilety24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887164, NIP: 7792524394, REGON: 38831840200000, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@bilety24.pl
 2. Serwis bilety24 przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Serwis bilety24 przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z RODO.
 4. Uczestnik składając Zamówienie wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych zawartych w Zamówieniu do Organizatora, do którego kierowane jest Zamówienie. Z chwilą przyjęcia Zamówienia administratorem danych (w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO), w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia i jego dostarczenia jest Organizator.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności stosuje się zapisy „Polityki prywatności” dostępnej w serwisie bilety24.

5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 18.11.2022

2. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.www.eufonie.pl/aktualnosci


Leave a comment