Regulamin konkursu „Wygraj płytę Veriko Tchumburidze!”

1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Fanpage’a „Festiwal Eufonie”, na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Narodowe Centrum Kultury.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i/lub współprowadzony przez Facebook.

2. Słownik pojęć

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój adres mailowy.
 3. Uczestnik – Użytkownik, który wysłał odpowiedź na pytanie konkursowe na adres mailowy: eufonie@nck.pl
 4. Laureat – Uczestnik wyłoniony jako zwycięzca przez jury sędziowskie.
 5. Fanpage – strona Festiwalu Eufonie na portalu Facebook.
  https://www.facebook.com/FestiwalEufonie

3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 18.10.2022 o godzinie 17:00.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
 5. Zgłoszeniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie udzielona w treści maila.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą wysłane po czasie. Użytkownik może wysłać tylko jedno ważne zgłoszenie.
 7. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 8. Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy eufonie@nck.pl Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
 9. Jury z pośród nadesłanych odpowiedzi wyłoni trzech zwycięzców. Każdemu z nich zostanie przyznana nagroda.
 10. Nagrodą w Konkursie jest płyta z nagraniem koncertu Veriko Tchumburidze zarejestrowanym podczas Festiwalu Eufonie 2021, w tym jedna z autografem.
 11. Płyta z autografem zostanie przyznana przez jury uczestnikowi, którego odpowiedź będzie wyróżniała się na tle innych uzasadnieniem i pomysłowością.
 12. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 23.10.2022 o godz. 23:59.

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

w celu realizacji konkursu i wyłonienia i laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również w celu publikacji imion i nazwisk laureatów na podstawie zgody uczestnika Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

– w przypadku Uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury,

– w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,

 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • w sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie dla Uczestnika niemożliwością wzięcia udziału w konkursie, umieszczenia Uczestnika na liście Laureatów oraz przyznania nagrody a w przypadku Laureatów niemożliwością wysłania nagród przez Narodowe Centrum Kultury.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs ogłoszony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/FestiwalEufonie)  w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter międzynarodowy.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z  treścią regulaminu i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu publikacji imienia i nazwiska laureata.

Leave a comment