REGULAMIN UCZESTNICTWA W V MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI EUROPY-ŚRODKOWO WSCHODNIEJ Eufonie 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie (dalej zwanym „Festiwalem”), który odbędzie się w Warszawie w dniach od 17 listopada do 25 listopada 2023. 
 1. Organizatorem Festiwalu jest Narodowe Centrum Kultury  (dalej zwanym „NCK”) z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 13. 
 1. Program Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.eufonie.pl.  
 1. Wydarzenia Festiwalowe (dalej zwane „Wydarzeniami”) odbywać się będą w następujących lokalizacjach: 
 1. Filharmonia Narodowa (ul. Jasna 5, Warszawa), 
 1. Zamek Królewski w Warszawie (plac Zamkowy 4, Warszawa), 
 1. Teatr Palladium (ul. Złota 9, Warszawa), 
 1. Mała Warszawa (ul. Otwocka 14, Warszawa), 
 1. Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy (pl. Stanisława Małachowskiego 1, Warszawa), 
 1. Kościół Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5, Warszawa). 
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania Festiwalu na terenie lokalizacji wymienionych w ust. 4 powyżej. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu w czasie jego trwania zobowiązana jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. 
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.eufonie.pl oraz stacjonarnie, przy wejściu na każde Wydarzenie w lokalizacjach wymienionych w ust. 4 powyżej. 

II WSTĘP NA TEREN WYDARZEŃ  

 1. Wstęp na teren Wydarzeń jest możliwy po okazaniu obsłudze Wydarzenia ważnego biletu, wejściówki lub imiennego zaproszenia.  
 1. Bilety na Wydarzenia można nabyć poprzez stronę Festiwalu www.nck.bilety24.pl, w kasie Filharmonii Narodowej oraz w siedzibie Narodowego Centrum Kultury (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa). Bilety na wydarzenia odbywające się w Teatrze Palladium można nabyć również w kasie tegoż Teatru. 
 1. Wejściówki na Wydarzenia można nabyć w lokalizacji danego koncertu, 15 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia.  
 1. Regulamin zakupu biletów dostępny jest na stronie www.nck.bilety24.pl
 1. Liczba sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona. 
 1. NCK zobowiązane jest odmówić wstępu na teren Wydarzeń: 
 1. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych lub innych podobnie działających środków, 
 1. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychoaktywnych, 
 1. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

III INFORMACJE DLA WIDZÓW  

 1. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń NCK oraz służb porządkowych. 
 1. Uczestnicy Wydarzeń oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzeń zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. 
 1. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność pełnoletnich osób, które sprawują nad nimi opiekę. 
 1. NCK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki. 
 1. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie podczas koncertów przez widzów jest zabronione.  
 1. Na terenie Wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia.  
 1. NCK informuje, że spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na wydarzenia. W takiej sytuacji wejście na wydarzenie będzie możliwe wyłącznie podczas przerwy. 
 1. Widzowie niestosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. 
 1. NCK informuje, że wybrane koncerty są transmitowane i rejestrowane. NCK utrwala przebieg koncertu dla celów dokumentacji, promocji NCK oraz koncertu obecnie i przyszłych latach oraz na potrzeby eksploatacji nagrania w Internecie i stacjach telewizyjnych przez okres maksymalnie 5 lat. Wizerunek osób przebywających na terenie koncertów może zostać utrwalony w ramach nagrania koncertu, a następnie rozpowszechniany w wymienionych niniejszym punkcie celach.  
 1. NCK informuje, że podczas Festiwalu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna Festiwalu dla celów dokumentacji, promocji NCK oraz Festiwalu obecnie i przyszłych latach. 
 1. Nagrania i dokumentacja fotograficzna, o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej, mogą zostać wykorzystane i rozpowszechnione we wszelkich formach i technikach, w tym środkach masowego przekazu, w tym na stronach internetowych NCK i jego profilach społecznościowych, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy materiałów, na których wizerunek utrwalono, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiałów, na których wizerunek utrwalono w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym 
 1. Uczestnicy kupując bilet na Festiwal, akceptują postanowienia Regulaminu i przyjmują do wiadomości możliwość utrwalenia oraz publikacji swojego wizerunku w sposób opisany w niniejszym rozdziale. 

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. NCK przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzeń oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzeń.  Wprowadzenie zmian w Regulaminie nie wymaga konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: www.eufonie.pl 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2023 roku.  
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 1. Załącznik do regulaminu stanowi klauzula informacyjna. 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU UCZESTNICTWA 

W V MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Eufonie 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Narodowe Centrum Kultury informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez ww. Instytucję.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13; 
 1. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nck.pl 
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci: 
 1. imion i nazwisk znajdujących się na listach gości zaproszonych do uczestnictwa w Wydarzeniach oraz na zaproszeniach zgodnie z postanowieniami regulaminu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu umożliwienia udziału w wydarzeniu, 
 1. ewentualnego zarejestrowanego wizerunku – zgodnie z postanowieniami regulaminu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu umożliwienia udziału  
  w wydarzeniu, 
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, oraz w przypadku ujawnienia danych w postaci wizerunku w internecie lub w TV odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób, mających dostęp do internetu oraz TV. 
 1. Pani/Pana dane osobowe w postaci: 
 1. imion i nazwisk wpisanych na listę osób uczestniczących w Wydarzeniach na podstawie zaproszeń przetwarzane będą przez okres realizacji i rozliczenia Festiwalu a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów, 
 1. ewentualnego zarejestrowanego wizerunku na nagraniach video – przetwarzane będą przez okres eksploatacji nagrania w Internecie i stacjach telewizyjnych (maksymalnie 5 lat), a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów, 
 1. ewentualnego utrwalonego wizerunku na zdjęciach – przetwarzane będą przez cały okres prowadzenia przez NCK działań promocyjnych Instytucji oraz Festiwalu, a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów. 
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.  
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 1. Podanie danych osobowych umożliwiających udział na podstawie Regulaminu jest warunkiem udziału w Festiwalu.