Eufonie - Tło

Regulamin uczestnictwa w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy-Środkowo Wschodniej Eufonie

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie (dalej zwanym „Festiwalem”), który odbędzie się w Warszawie w dniach od 18 listopada do 26 listopada 2022.

2. Organizatorem Festiwalu jest Narodowe Centrum Kultury  (dalej zwanym „NCK”) z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 13.

3. Program Festiwalu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.eufonie.pl.

4. Wydarzenia Festiwalowe (dalej zwane „Wydarzeniami”) odbywać się będą w następujących lokalizacjach:

 • Filharmonia Narodowa (ul. Jasna 5, Warszawa),
 • Zamek Królewski w Warszawie (plac Zamkowy 4, Warszawa),
 • Teatr Palladium (ul. Złota 9, Warszawa),
 • Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela (ul. Świętojańska 8, Warszawa),
 • Sala Koncertowa „Nowa Miodowa” ZPSM Nr 1 (ul. Rakowiecka 21),
 • Kordegarda – Galeria Narodowego Centrum Kultury (ul. Krakowskie Przedmieście 15).

5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania Festiwalu na terenie lokalizacji wymienionych w pkt. 4 powyżej. Każda osoba przebywająca na terenie Festiwalu w czasie jego trwania zobowiązana jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.eufonie.pl oraz stacjonarnie, przy wejściu na każde Wydarzenie w lokalizacjach wymienionych w pkt. 4 powyżej.

7. Niezależnie od postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego. Przepisy te mogą się zmieniać, w zależności od decyzji i rozporządzeń rządowych.

II WSTĘP NA TEREN WYDARZEŃ

1.Wstęp na teren Wydarzeń jest możliwy po okazaniu obsłudze Wydarzenia ważnego biletu, wejściówki lub imiennego zaproszenia.

2. Bilety na Wydarzenia można nabyć poprzez stronę Festiwalu www.nck.bilety24.pl, w kasie Filharmonii Narodowej oraz w Galerii Kordegarda. Bilety na wydarzenia odbywające się w Teatrze Palladium można nabyć również w kasie tegoż Teatru.

3. Regulamin zakupu biletów dostępny jest na stronie www.nck.bilety24.pl

4. Liczba sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

5. NCK zobowiązane jest odmówić wstępu na teren Wydarzeń:

 • osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 • osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
 • osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

III INFORMACJE DLA WIDZÓW

 1. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do stosowania się do wszelkich zaleceń NCK oraz służb porządkowych.
 2. Uczestnicy Wydarzeń oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzeń zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniach, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność pełnoletnich osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 4. NCK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki.
 5. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie podczas koncertów przez widzów jest zabronione.
 6. Na terenie Wydarzeń obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 7. NCK informuje, że spóźnieni widzowie nie będą wpuszczani na wydarzenia. W takiej sytuacji wejście na wydarzenie będzie możliwe wyłącznie podczas przerwy.
 8. Widzowie niestosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
 9. NCK informuje, że wybrane koncerty są transmitowane i rejestrowane. NCK utrwala przebieg koncertu dla celów dokumentacji, promocji NCK oraz koncertu obecnie i przyszłych latach oraz na potrzeby eksploatacji nagrania w Internecie i stacjach telewizyjnych przez okres maksymalnie 5 lat. Wizerunek osób przebywających na terenie koncertów może zostać utrwalony w ramach nagrania koncertu, a następnie rozpowszechniany w wymienionych niniejszym punkcie celach.
 10. NCK informuje że podczas Festiwalu prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna Festiwalu dla celów dokumentacji, promocji NCK oraz Festiwalu obecnie i przyszłych latach oraz na potrzeby eksploatacji zdjęć w Internecie.
 11. Uczestnicy kupując bilet na Festiwal, akceptują postanowienia Regulaminu i przyjmują do wiadomości możliwość utrwalenia oraz publikacji swojego wizerunku w sposób opisany w niniejszym rozdziale.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. NCK przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzeń oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzeń.  Wprowadzenie zmian w Regulaminie nie wymaga konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: www.eufonie.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.10.2022 roku.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Załącznik do regulaminu stanowi klauzula informacyjna.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU UCZESTNICTWA

W IV MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU MUZYKI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Eufonie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Narodowe Centrum Kultury informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez ww. Instytucję.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13;
 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nck.pl
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, oraz w przypadku ujawnienia danych w postaci wizerunku w internecie lub w TV odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób, mających dostęp do internetu oraz TV.
 • Pani/Pana dane osobowe w postaci:
 • ewentualnego zarejestrowanego wizerunku na nagraniach video – przetwarzane będą przez okres eksploatacji nagrania w Internecie i stacjach telewizyjnych (maksymalnie 5 lat), a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów,
  • ewentualnego utrwalonego wizerunku na zdjęciach – przetwarzane będą przez cały okres prowadzenia przez NCK działań promocyjnych Instytucji oraz Festiwalu, a następnie zostaną poddane obowiązkowej archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych umożliwiających udział na podstawie Regulaminu jest warunkiem udziału w Festiwalu.

Organizatorzy

Logotyp Logotyp

Mecenas

Logotyp

Partnerzy

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Patroni medialni

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Partner redakcyjny

Logotyp
Logotyp

Bilety

Logotyp

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

NIP: 525-235-83-53
REGON: 140-468-418