Eufonie - Tło
Festiwal Eufonie > Aktualności

Regulamin konkursu „Wygraj płytę Between death & love Tomasza Koniecznego i Lecha Napierały!”


1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, NIP: 525-235-83-53, REGON: 140-468-418, administrator Fanpage’a „Festiwal Eufonie”, na którym opublikowano post konkursowy.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Narodowe Centrum Kultury.
 3. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i/lub współprowadzony przez Facebook.

2. Słownik pojęć

 1. Post konkursowy – post, w którym ogłoszono konkurs, w którym znajduje się jedno zadanie konkursowe, przypięty na czas trwania konkursu na górze Fanpage’a.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada swój adres mailowy.
 3. Uczestnik – Użytkownik, który wysłał odpowiedź na pytanie konkursowe na adres mailowy: eufonie@nck.pl
 4. Laureat – Uczestnik wyłoniony jako zwycięzca przez jury sędziowskie.
 5. Fanpage – strona Festiwalu Eufonie na portalu Facebook.
  https://www.facebook.com/FestiwalEufonie

3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 13.01.2023 o godzinie 17:00.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Przesłanie zgłoszenia konkursowego zawierającego odpowiedź na pytania konkursowe jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 4. W Konkursie może wziąć udział każdy Użytkownik.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z instrukcją w poście konkursowym oraz wypełnienia zadania konkursowego. W innym wypadku ich zgłoszenie nie będzie uznane.
 6. Zgłoszeniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie: „Ile albumów nagrał duet Tomasz Konieczny-Lech Napierała? Który z nich jest tobie najbliższy?” udzielona w treści maila.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia, które będą wysłane po czasie. Użytkownik może wysłać tylko jedno ważne zgłoszenie.
 8. Każdy Użytkownik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 9. Odpowiedź należy przesłać na adres mailowy eufonie@nck.pl Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
 10. Trzyosobowe jury spośród nadesłanych odpowiedzi wyłoni trzech zwycięzców, którzy udzielą zarówno poprawnej oraz najciekawszej odpowiedzi. Każdemu z nich zostanie przyznana nagroda.
 11. Nagrodą w Konkursie jest płyta Tomasza Koniecznego i Lecha Napierały Between death & love wraz z gadżetami z Festiwalu Eufonie.
 12. Organizator zastrzega możliwość przyznania dodatkowych nagród.
 13. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 22.01.2023 o godz. 23:59.

4. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel.: 22 21 00 100,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 4. W postaci imienia nazwiska i adresu mailowego w celu umożliwienia realizacji konkursu i wyłonienia i laureatów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. W postaci imienia, nazwiska adresu mailowego oraz adresu do wysyłki nagrody –  w celu przekazania nagród laureatom na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
 8. w przypadku Uczestników przez czas realizacji konkursu przez Narodowe Centrum Kultury, a następnie poddane zostaną archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów,
 9. w przypadku Laureatów również po zakończeniu realizacji konkursu w celu przekazania nagród oraz obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach,
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, a w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. W sprawach spornych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem konkursu.

5. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu art. 1 ust. 2 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs ogłoszony jest na administrowanym przez Organizatora Fanpage’u (https://www.facebook.com/FestiwalEufonie)  w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs nie jest ograniczony terytorialnie.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo).
 5. Przesłanie zgłoszenia konkursowego jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z  treścią regulaminu i akceptacją jego treści oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu publikacji imienia i nazwiska laureata.

Organizatorzy

Logotyp Logotyp

Mecenas

Logotyp

Partnerzy

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Patroni medialni

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Partner redakcyjny

Logotyp
Logotyp

Bilety

Logotyp

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

NIP: 525-235-83-53
REGON: 140-468-418