Deklaracja dostępności serwisu Festiwal Eufonie

Narodowe Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Festiwal Eufonie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zgodność została oceniona na 37,78%.

 • Do linków graficznych nie są dodane opisy alternatywne,
 • Opisy alternatywne grafik nie są adekwatne do zawartości tych grafik,
 • Umieszczony na stronie film jest bez adekwatnych napisów dla osób głuchych
 • Opublikowany film nie ma wersji ze ścieżką audiodeskrypcji dla osób niewidomych,
 • Na stronie nie jest zachowana prawidłowa struktura nagłówkowa,
 • Pole edycyjne newsletter-a nie ma prawidłowej etykiety,
 • Pole edycyjne newsletter-a nie opcji autouzupełniania,
 • Niektóre linki nie są wyróżniane podkreśleniem,
 • Cześć tekstu nie ma poprawnego kontrastu,
 • Przy powiększaniu tekstu niektóre elementy zachodzą na siebie,
 • Został użyty tekst w postaci grafiki,
 • Przy zmienia rozmiaru ekranu (RWD) niektóre elementy zachodzą na siebie,  
 • Do elementu treści z opisem RODO użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury,
 • Użytkownik nie ma możliwości zatrzymania animacji, które występują w serwisie,
 • W formularzu newsletter nie jest prawidłowo przekazywana inforamcja o błędnym wypełnionemu pola e-mail,
 • Występują błędy kodu HTML i CSS
 • W serwisie znajdują się treści obcojęzyczne dla których nie został zdefiniowany język oryginalny,
 • W angielskojęzycznej wersji strony jest błędna definicja jeżyka strony,
 • Na stronie internetowej została zastosowana bardzo słaba widoczność ramki focusa, co stanowi barierę dostępu do strony,
 • Na stronie brakuje wyszukiwarki lub mapy strony,

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Tomasz Wojakowski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Rydzewski,
 • E-mail: mrydzewski@nck.pll
 • Telefon: 22 350 95 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Narodowe Centrum Kultury, dysponuje trzema budynkami:

Biuro – ul. Płocka 13, Warszawa

Do budynku prowadzą trzy wejścia znajdujące się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Płockiej.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w głębi budynku. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Znajduje się tam również toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma windy.

Budynek usytuowany bezpośrednio przy stacji metra Płocka (wyjście z metra 15 m od drzwi budynku, wyjście z windą po drugiej stronie ul. Płockiej). Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wyjściu z metra naprzeciwko budynku, w odległości ok. 40 m.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 Biuro – ul. Płocka 5A, Warszawa

W budynku przy ul. Płockiej 5A (róg ul. Płockiej i ul. Ludwiki) mieszczą się:

 • Dział Programów Dotacyjnych (1 piętro)
 • Dział Szkoleń i Profesjonalizacji (5 piętro)
 • Zespół ds. wsparcia socjalnego dla twórców i artystów  (5 piętro)

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Ludwiki, zaopatrzone w podjazd dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego w hallu budynku.

Budynek zaopatrzony jest w standardowe windy osobowe; w obrębie budynku dostęp do pomieszczeń zajmowanych przez NCK na 1 i 5 piętrze bez widocznych przeszkód, ze standardowymi wejściami szerokości 90 cm.

Naprzeciwko wejścia do budynku, po przeciwnej stronie ul. Ludwiki znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, bezpośrednio przy recepcji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Galeria NCK Kordegarda – ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Krakowskie Przedmieście, znajdujące się na poziomie 0. Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, przy wejściu zainstalowany jest dzwonek umożliwiający wezwanie obsługi. Istnieje możliwość otwarcia drzwi skrzydłowych.

Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się w odległości 60 m po przeciwnej stronie ulicy Krakowskie Przedmieście przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP.

Do Galerii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Galerii brak jest ogólnodostępnej toalety dla zwiedzających.

W Galerii brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W recepcji jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

W Galerii nie ma pętli indukcyjnych.

Aplikacje mobilne

Narodowe Centrum Kultury udostępnia aplikację mobilną:

„Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy”

Pobierz opis z wynikami przeglądu dostępności aplikacji.