Eufonie - Tło
Centrum Informacji MKiDN

Małe Instrumenty „Samoróbka” – warsztaty z budowy nietypowych instrumentów muzycznych 

REGULAMIN

MAŁE
INSTRUMENTY „SAMORÓBKA” –WARSZTATY Z BUDOWY NIETYPOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 26-27.11.2022

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorzenależy przez to rozumieć Narodowe Centrum Kultury (NCK) z siedzibą w Warszawie, ul.Płocka 13, 01-231, wpisane do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 71/2006, NIP: 525-235-83-53;
 2. Warsztacie – należy przez to rozumieć działania edukacyjne „Małe Instrumenty – Samoróbka” realizowane w ramach wystawy „Budujemy nowy ton, jeszcze jeden nowy ton”;
 3. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz on-line, który wypełnia i przesyła osoba zainteresowana udziałem w Warsztacie.
 4. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę koordynującą Warsztaty „Małe Instrumenty – Samoróbka”;
 5. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyraziła chęć udziału w warsztacie i została zakwalifikowana do udziału przez Organizatora. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne w wieku 8-14 lat;
 6. Udział w Warsztatach jest bezpłatny.
 7. Organizator informuje, że podczas wybranych warsztatów może być prowadzona dokumentacja zdjęciowa w celu informowania o działaniach oraz promocji na profilach społecznościowych (YouTube, Facebook, Instagram) Narodowego Centrum Kultury. Wizerunek osób biorących udział w warsztatach może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany w wymienionych w niniejszym punkcie celach.


§ 2 ZGŁOSZENIE I ZOBOWIĄZANIE DO UCZESTNICTWA

 1. RekrutacjaUczestnikówprowadzonajestzapomocąaktywnegoelektronicznego FormularzaZgłoszeniowego„WarsztatySamoróbka”,dostępnegonastronie www.nck.pl, https://warsztatysamorobka.webankieta.pl/ którego formę itreść każdorazowo określa Organizator.
 2. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Dział Edukacji Kulturalnej NCK. W uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego.
 3. Najpóźniej do dnia 21 listopada Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Warsztatu.
 4. Organizator przyjmuje, że podane w Formularzach Zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 5. Uczestnik wysyłając formularz zobowiązuje się do udziału w Warsztacie.


§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W WARSZTATACH STACJONARNYCH

 1. Uczestnictwo w Warsztatach jest dobrowolne.
 2. Organizator zapewnia instruktora.
 3. Uczestnik decydując się na udział w Warsztacie zobowiązuje się do:
  1) podpisania list obecności w trakcie Warsztatu;
  2) aktywnego udziału w Warsztacie, punktualnego przybycia na Warsztat, stosowania się do wszelkich zaleceń Instruktora;
  3) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego;
  4) niespożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie warsztatów;
  5) informowania Koordynatora Warsztatu o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem Uczestników;
  6) przestrzegania przepisów BHP podczas całego Warsztatu,
  7) przestrzegania regulaminu wewnętrznego obiektu, w którym będą się odbywały Warsztaty;
  8) Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczestników podczas Warsztatów
 4. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z narzędzi i materiałów podczas Warsztatów;
 6. NCK zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w formularzu zgłoszeniowym, dostępność Warsztatu zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


§ 4 REZY
GNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTACIE ORAZ JEGO ODWOŁANIE

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Warsztacie do 2 dni po otrzymaniu maila z potwierdzeniem uczestnictwa. W takim wypadku winien o tym poinformować Koordynatora pocztą elektroniczną na maila mkuropatwa@nck.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Warsztatu.


§ 5 ZM
IANY W REALIZACJI WARSZTATU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie Warsztatu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego Warsztat.
 3.  przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zaistniałej zmianie drogą e-mailową lub telefoniczną.


§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel. 22 21 00 100.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl.
 3. Dane osobowe Uczestnika:
  a. zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Warsztacie realizowanym w ramach wystawy „Budujemy nowy ton, jeszcze jeden nowy ton”. Na podstawie niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przetwarzane będą przez cały okres realizacji wystawy „Budujemy nowy ton, jeszcze jeden nowy ton” a po jej zakończeniu przetwarzane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach
  b. w postaci wizerunków zarejestrowanych podczas Warsztatu (zdjęcia) przetwarzane będą w celu umożliwienia działań informacyjno-promocyjnych NCK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań informacyjno-promocyjnych NCK
  c. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, podmioty które będą świadczyły usługi na zlecenie Narodowego Centrum Kultury, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku ujawnienia danych (zdjęć) na stronie internetowej odbiorcami danych będzie również nieokreślony krąg osób, mających dostęp do strony internetowej.
 4. W przypadkach określonych w przepisach RODO, Uczestnikowi którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. W sprawach spornych Uczestnikowi którego dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych umożliwiających rejestrację na warsztaty jest obowiązkowe,


§ 7 P
OSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Warsztacie organizowanym przez NCK jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w trakcie trwania rekrutacji na Warsztaty oraz w trakcie Warsztatów. W takim wypadku oprócz publikacji nowego brzmienia Regulaminu na stronie
Program koncertu
ArtyściOrganizatorzy

Logotyp Logotyp

Mecenas

Logotyp

Partnerzy

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Patroni medialni

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Partner redakcyjny

Logotyp
Logotyp

Bilety

Logotyp

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

NIP: 525-235-83-53
REGON: 140-468-418